KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİSAYAR,  PC, NOTEBOOK, E-MAİL HESAPLARI, YAZICI VB. ELEKTRONİK CİHAZLAR İLE İNTERNET KULLANIMI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

            Bu aydınlatma metni, şirketimizce tarafınıza tahsis edilen Bilgisayar, Pc, Notebook, E-Mail Hesapları, Yazıcı Vb. Elektronik Cihazlar ile İnternet Kullanımlarına ilişkin,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ………….. A.Ş.  (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. İşyerindeki çalışmanızın devamı sırasında Bilgisayar, Pc, Notebook, E-Mail Hesapları, Yazıcı Vb. Elektronik Cihazlar İle İnternet Kullanımlarının sadece iş amaçlı kullanılmanız, özel amaçla kullanmamanız ve özel amaçla başkalarına da kullandırmamanız gerekmektedir. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Şirketimizce, şirketimizin yönetim yetkisi kapsamında çalışanların,

 •  İşlem Güvenliği Verisi olarak : (PC, Notebook, bilgisayarlar, yazıcılar vb. elektronik cihazlarında yapmış olduğu hareketler, İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri, Kullanıcı log kayıtları, Kullanıcı IP adresleri, kullanıcı adı parola bilgileri, E posta iletişim akışı, E posta iletişim içeriği vb.)
 •  Kimlik Verileri (Ad soyad, TC kimlik No, İmza, v.b. )
 • İletişim Verileri (E-posta adresi, Telefon no vb. ),
 • Özlük (Görev ünvanı) bilgileriniz işlenmektedir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Çalışanlarımıza Ait Kişisel Veriler;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi (PC, Notebook, bilgisayarlar, yazıcılar vb. elektronik cihazlarında yapmış olduğu hareketler, Mail akışı ve mail yazışmalarının izlenmesi ve denetlenmesi, Bilgi akışının kontrolünü  ve güvenliğini sağlamak, Bilgisayar,  Pc, Notebook, E-Mail Hesapları, Yazıcı Vb. Elektronik Cihazlar İle İnternet Kullanımı ile ilgili koşullar gibi şirket politikalarına uyumun sağlanması,)
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Bilgisayar,  Pc, Notebook, E-Mail Hesapları, Yazıcı Vb. Elektronik Cihazlar İle İnternet Kullanımına ilişkin hukuka aykırı işlemlerin takibi, kontrolü, denetlenmesi vb)
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi (İşlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, çalışanın eylemine bağlı cezai ve hukuki sorumluluğa karşı korumak)
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi (Şirket içi görev tanımına göre çalışanlara zimmetleme işlemlerinin yürütülmesi, görevin sona ermesi durumunda zimmetlenen cihazların geri alınması işlemleri, vb)
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Şirket nezdinde yürütülen faaliyetlerde, Bilgisayar,  Pc, Notebook, E-Mail Hesapları, Yazıcı Vb. Elektronik Cihazlar İle İnternet Kullanımına ilişkin  her türlü belgenin, dokümanın takibinin yapılması, kimler tarafından elde edildiği, arşivlendiği, imha edildiği ve benzeri faaliyetlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin kayıtların tutulması, verimliliği ölçmek vb)
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

            Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.

Kişisel Verileriniz;

 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri;
 • Topluluk şirketlerimiz,
 • Şirketimizin bilgi işlem işlemleri konularında hizmet aldığı tedarikçi firmalara;

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

 • Kişisel Verilerin Saklama Süresi

            İşlenmiş olan kişisel verileriniz, şirketimiz ile iş akdiniz devam ettiği müddetçe işlenmeye devam edecektir. Şirketimizle iş akdinizin son bulması durumunda, fesih tarihinden itibaren 10 yıl boyunca söz konusu kişisel verileriniz saklanmaya devam edecek ve saklama süresi sonuna denk gelen ilk periyodik imha döneminde söz konusu kişisel verileriniz imha edilecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla, çalışana tahsis edilen Bilgisayar, Pc, Notebook, E-Mail Hesapları, Yazıcı Vb. Elektronik Cihazlar vb. nin gerektiğinde denetlenmesi veya takip edilmesi suretiyle otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;

 • Kanunlarda Öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun SK madde 6)
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 • İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Ad-Soyad                     : ……………………………………………………………………………..

TC Kimlik No                : ……………………………………………………………………………..

Tarih                             : ……………………………………………………………………………..

İmza                             : ……………………………………………………………………………..